Tag: Prairies

Puzzles of the past

Prairies-set saga relates present to past…
Amy Whitmore reviews Leaving Wisdom, by Sharon Butala (Saskatoon: Thistledown Press, 2023) $24.95 / 9781771872362

Pin It on Pinterest